STATUT MOTO KLUBA

Na osnovu člana 55. stav 3. tačka 1) Zakona o sportu ( “Sl.glasnik RS“, br. 10/16), i Statuta, Skupština Sportskog udruženja „MOTO KLUB BEZBEDNOST” na sednici održanoj dana 13.02.2017. godine usvojila je:

STATUT SPORTSKOG UDRUŽENJA „MOTO KLUB BEZBEDNOST”

I OSNOVNE ODREDBE

Član

Sportsko udruženje „MOTO KLUB BEZBEDNOST” (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, nevladina, nepolitična i neprofitna sportska organizacija, osnovana kao sportsko udruženje, radi osposobljavanja i usavršavanja svojih članova.

1. Naziv i sedište Udruženja

Član

Naziv Udruženja je: Sportsko udruženje „MOTO KLUB BEZBEDNOST“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „MK BEZBEDNOST“.

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Sport association „MOTORCYCLE CLUB SAFETY”.

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: „MC SAFETY”

Sedište Udruženja je u Beogradu.

2. Pravni status

Član

Udruženje je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

3. Pečat i štambilj

Član

Udruženje ima pečat okruglog oblika, na kome je, po čitavom obodu, sa leva na desno, ispisano Sportsko udruženje „MOTO KLUB BEZBEDNOST” Beograd, a u sredini je grb/amblem

Udruženje ima štambilj četvrtastog oblika na kome je ispisan naziv i sedište Udruženja i ostavljeno mesto za zavodni broj i datum.

Udruženje može imati svoj amblem, logo i boju koje bliže reguliše Upravni odbor Udruženja posebnim aktom.

4. Članstvo u drugim udruženjima, društvima i savezima

Član

Udruženje se odlukom Skupštine, može učlaniti u odgovarajuća udruženja i saveze u oblasti sporta od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

5. Zastupanje i predstavljanje

Član

Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik.

Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Udruženja, u granicama datih ovlašćenja.

6. Zabrana diskriminacije

Član

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti Udruženja, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništava su.

U Udruženju nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Udruženje je neutralno u pitanjima politike i religije.

7. Dan Udruženja

Član

Udruženje je osnovano dana 05.02.2014. godine u Beogradu, i taj dan se obeležava kao praznik Udruženja.

II CILJEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

1. Ciljevi

Član

Cilj Udruženja je da:

svojim delovanjem doprinosi razvoju, afirmaciji i promociji i povećanju bavljenja moto sporta i srodnim sportskim disciplinama među svojim članovima, a naročito kod mladih vozača;

svojim delovanjem utiče na omasovljenje moto sporta i srodnih sportskih disciplina, posebno među mladima;

podstiče rad svojih članova dodeljivanjem priznanja;

očuvanje ugleda sporta među svojim članovima ;

promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje moto sportom i srodnim disciplinama i sportom uopšte;

obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

podstiče podizanje svesti svih učesnika u saobraćaju u cilju povećanja sigurnosti i bezbednosti motociklista kroz radionice, tribine, seminare treninge

Podstiče i organizuje stručne treninge motociklista i drugih učesnika u saobraćaju i podstiče i organizuje društveno-korisne akcije u domenu unapređenja opšte bezbednosti u saobraćaju, kao i zaštitu životne sredine

Promoviše motociklizam kao društveno poželjan i koristan vid saobraćaja

Podstiče podizanje svesti i unapređuje opšte znanje stanovništva u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, naročito omladine i dece,

Javno zagovara alternativno razvijena idejna rešenja u oblasti zaštite životne sredinea i bezbednosti saobraćaja pred donosiocima odluka u Republici Srbiji,

Prati, istražuje i otkriva pojave i slučajeve od značaja za motocikliste, pa nadležnim službama predlaže i sugeriše moguća rešenja,

Promocija, podsticaj i razvoj turizma kako u zemlji tako i u inostranstvu sa posebnim akcentom na moto i gastronomski turizam

Utiče na donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.

2. Sadržaj aktivnosti

Član

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje kroz:

permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su angažovani u Udruženju, kao i članova Udruženja;

podstiče rad svojih članova dodeljivanjem priznanja;

angažovanje u Savezu i drugim asocijacima čiji je član i saradnju sa drugim organizacijama u oblasti sporta u Beogradu i Republici Srbiji;

zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred javnim vlastima i ostvarivanje saradnje sa javnim vlastima u Beogradu i Republike Srbije;

popularizaciju moto sporta i srodnih sportskih disciplina u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama;

brigu o zaštiti zdravlja svojih članova;

podsticanje bavljenja moto sportom i srodnim sportskim disciplinama, a naročito kod mladih;

staranje o telesnom i duhovnom oblikovanju (formiranje) svojih članova;

aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;

ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim licima, od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

vođenje evidencija;

druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva Udruženja.

Treninzi i edukacija motociklista i drugih učesnika u saobraćaju na temu sigurne i bezbedne vožnje i zanatske tehnike upravljanja motociklom i ponašanja u saobraćaju

Edukacija i vaspitavanja dece na temu sigurnosti i bezbednosti pri upravljanju dvotočkašima, ponašanju u saobraćaju i praktična obuka, radi bezbednog učestvovanja u saobraćaju;

Prikupljanje i obradu aktuelne naučne i stručne literature u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja;

Ostvarivanje aktivne saradnje sa svim relevatnim društvenim akterima koji, direktno ili indirektno, utiču na unapređenje društva u oblasti održivog razvoja i bezbednosti saobraćaja;

Povezivanje donosioca odluka, privrednog i nevladinog sektora sa stanovništvom,

Organizuje i realizuje edukativne seminare i konferencije iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja,

Korišćenje sredstava masovnih medija, promovisanje svojih aktivnosti iz oblasti sporta, zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja,

Izrađivanje i objavljivanje knjiga i estručnu literature u oblastima zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja,

Razvijanje i implementiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti saobraćaja.

Izdavanje rašličitih publikacija i časopisa, u skladu sa potrebama i mogućnostima udruženja,

Saradnja sa drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i udruženjima.

Uspostavljanje i razvijanje trajne saradnje sa državnim organima nadležnim za bezbednost motociklista, turizam, a posebno moto turizam i gastronomiju.

Uspostavljanje i razvijanje trajne saradnje sa državnim, javnim i privatnim pravnim licima i pojedincima iz oblasti ekonomije, kulture, sporta, turizma i zaštite okoline

Uspostavljanje i razvijanje trajne saradnje sa organizacijama turističkih i komplementarnih delatnosti u Repunlici Srbiji i inostranstvu (AMS, ADAC, FICC i sl.).

Osiguranje zajedničkog i organizovanog nastupa na različitim manifestacijama.

Organizovanje susreta, savetovanja, takmičenja i drugih manifestacija u svrhu promocije interesa svojih članova te razvoja i unapređenja bezbednosti u saobraćaju sa posebnim akcentom na bezbednost motociklista i razvoja i unapređenja turizma u celosti

Ostvarivanje saradnje sa domaćim i inostranim puzničkim agencijama i ugostiteljsko-turističkim objektima radi osiguranja povoljnijih aranžmana za svoje članove u zemlji i inostranstvu.

Ostvarivanje ciljeva Udruženja bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima koje donose nadležni organi Udruženja u skladu sa ovim Statutom.

Udruženje može radi ostvarivanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

III ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član

Članstvo u Udruženju ne može se prenositi niti naslediti.

Fizičko lice može biti član Udruženja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član Udruženja može postati i strani državljanin.

Član

Članovi Udruženja mogu postati sva fizička lica koja se bave moto sportom i srodnim sportskim disciplinama i koja svojim angažovanjem pomažu u ostvarivanju ciljeva i aktivnosti Udruženja.

Udruženje ima sledeće vrste (kategorije) članova:

redovne članove;

pridružene članove;

zaslužne članove.

1. Uslovi za učlanjenje

Član

Redovni članovi Udruženja mogu postati:

osnivači Udruženja;

treneri koji su angažovani u Udruženju;

sportski stručnjaci, treneri i stručnjaci u sportu koji su angažovani u Udruženju;

priduženi članovi koji svojim delovanjem doprinose razvoju, afirmaciji i promociji i povećanju bavljenja moto sporta i srodnim sportskim disciplinama, koji poštuju akte i ciljeve Udruženja i koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika o prijemu redovnih članova Udruženja;

Pridruženi članovi Udruženja mogu postati sva lica koja ne ispunjavaju uslove za prijem u redovno članstvo, kao i:

fizička lica koja svojom kontinuiranom aktivnošću i angažovanošću daju doprinos ostvarivanju ciljeva Udruženja kroz učešće u aktivnostima Udruženja ili kroz rad u organima ili radnim telima Udruženja (društveno-sportski radnici);

sportski stručnjaci koji su ranije bili angažovani u Udruženju, a i dalje aktivno i kontinuirano doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Svojstvo zaslužnog člana može, odlukom Upravnog odbora Udruženja, steći svako lice, domaće ili strano, koje ima posebne zasluge za rad Udruženja odnosno, čija aktivnost doprinosi razvoju, promociji i afirmaciji zadacima i ciljevima Udruženja.

2. Način učlanjivanja

Član

Molba za prijem u članstvo Udruženja, podnosi se pismeno Predsedniku, koji proverava ispunjenost uslova za prijem u članstvo i ukoliko su ispunjeni uslovi iz Člana 13., kandidat se poziva na intervju pred Komisijom za prijem članova. U slučaju da Komisija za prijem članova pozitivno oceni kandidata, istom se izdaje potvrda o prijemu (članska knjižica).

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac zahteva može podneti žalbu, u roku od 8 dana od dana uručenja odluke, Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

U slučaju da je prihvaćen zahtev za prijem, Podnosilac je dužan da uplati Udruženju upisninu i mesečnu članarinu, u roku od 7 dana od prijema u članstvo.

Prava člana Udruženja se počinju ostvarivati od dana uplate upisnine i godišnje članarine.

Svaki redovni član Udruženja može dati inicijativu ili predlog da se određeno lice imenuje za zaslužnog člana Udruženja.

3. Prava i obaveze članova

Član

Član ima pravo da:

pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

koristi pomoć, podršku i usluge Udruženja, u meri koja ne šteti interesima drugih članova Udruženja;

učestvuju u aktivnostima Udruženja;

dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;

upravlja poslovima Udruženja (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom, ako je redovni član;

Član je dužan da:

sarađuje sa drugim članovima Udruženja i u odnosima sa njima poštuje sportske i etičke principe;

učestvuje u aktivnostima i ostvarivanju ciljeva Udruženja i radu organa Udruženja;

redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema Udruženju;

daju Udruženju podatke i informacije koje Udruženje od njih traži radi obavljanja zakonom i Statutom predviđenih poslova i aktivnosti;

ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom Udruženja i drugim opštim aktima Udruženja;

poštuje sva opšta akta Udruženja;

izvršava pravnosnažne odluke organa Udruženja;

čuva sportski duh i ugled Udruženja i sporta u celini;

opremu i sredstva Udruženja koristi u skladu sa njihovom namenom utvrđenom Statutom i opštim aktima Udruženja;

Članovi Udruženja imaju, u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja, pravo na žalbu na odluku organa Udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova Udruženja.

Upravni odbor Udruženja posebnim aktom, u skladu sa ovim Statutom, bliže uređuje pojedina pitanja članstva u Udruženja.

Član

Maloletni sportista pri zaključenju i izvršenju ugovora o radu sa Asocijacijom uživa posebnu zaštitu propisanu Zakonom o radu za lica mlađa od 18 godina.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u Asocijaciju za maloletno lice koje nije navršilo 14 godina daje maloletno lice uz prethodnu pisanu saglasnost jednog roditelja, odnosno staratelja.

Članska prava u organima Asocijacije u ime maloletnih članova, vrši jedan od roditelja maloletnog člana.

Visina mesečne članarine ne može biti za maloletne sportiste veća od jedne desetine prosečne zarade na nivou Republike Srbije utvrđene od strane republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu budžetsku godinu.

Međunarodni transfer, odnosno prelazak maloletnog sportiste u stranu sportsku organizaciju nije dozvoljen, osim u posebnim slučajevima utvrđenim sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Nacionalni transfer, odnosno prelazak maloletnog sportiste u domaću sportsku organizaciju izvan mesta prebivališta maloletnog sportiste nije dozvoljen, osim ako je prelazak odobren od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u skladu sa kriterijumima i u postupku utvrđenim sportskim pravilima, u skladu sa Zakonom o sportu.

4. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

Član

Redovni članovi neposredno učestvuju u radu Skupštine, dok pridruženi i zaslužni članovi učestvuju u radu Skupštine preko delegata koje su izabrali na Zboru pridruženih i zaslužnih članova.

Zbor pridruženih i zaslužnih članova se održava na svake četiri godine, kada se biraju delegati. Na svakih 100 pridruženih i zaslužnih članova (zajedno), bira se po jedan delegat.

Zbor se po potrebi može održati najkasnije 5 dana pre održavanja sednice Skupštine. Poziv za zbor uz predlog dnevnog reda se oglašava na sajtu Udruženja najkasnije u roku od 5 dana od održavanja Zbora.

Zbor saziva i njime rukovodi Predsednik Udruženja, ili lice koje on ovlasti.

Odluke na Zboru donose se većinom glasova prisutnih članova Zbora.

Na sednicama Zbora vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući Zbora i zapisničar.

5. Knjiga članova i druge evidencije

Član

Udruženje vodi evidencije svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Upravni odbor bliže uređuje sadržaj i način vođenja Knjige članova i bazičnih evidencija Udruženja.

Udruženje se upisuje u matične i druge evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Odluke organa Udruženja obavezno se unose u knjigu odluka organa Udruženja.

6. Prestanak članstva

Član

Članstvo u Udruženju gasi se prestankom rada Udruženja, smrću, istupanjem ili isključenjem.

Istupanje iz Udruženja moguće je samo na osnovu usmene izjave člana o istupanju Zastupniku Udruženja.

Predsednik Udruženja konstatuje prestanak članstva usled razloga iz stava 1. ovog člana.

Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa, osim zahteva Udruženja na izmirenje zaostalih finansijskih obaveza.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim telima Udruženja.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Udruženja.

Član

Isključenje člana Udruženja moguće je ako:

svojim aktivnostima teže šteti Udruženju, odnosima u Udruženju ili ugledu Udruženja;

grubo postupa suprotno interesima Udruženja ili odlukama organa Udruženja;

svojim postupcima i aktima grubo ili ponovljeno krši Statut i druge opšte akte Udruženja;

na obrazloženi pismeni predlog najmanje 3 redovna člana;

U slučajevima iz stava 1. tač. 1) – 3) ovog člana, Zastupnik Udruženja je dužan da člana upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže 30 dana za otklanjanje propusta, odnosno grešaka.

Odluku o isključenju donosi Upravni Odbor.

Protiv odluke o isključenju, član Udruženja može podneti žalbu u roku od 8 dana od uručenja odluke, Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

Do donošenja konačne odluke Skupštine Udruženja o isključenju, prava člana Udruženja su suspendovana.

Ukoliko član Udruženja zakasni sa uplatom članarine do roka utvrđenog odlukom Upravnog odbora i ne izmiri obaveze ni u dodatnom roku od mesec dana, Upravni Odbor donosi odluku o isključenju.

Član Udruženja odgovara za svoje obaveze prema Udruženju koje su nastale pre prestanka svojstva člana Udruženja.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i mandat u organima Udruženja.

7. Disciplinska odgovornost

Član

Lica u nadležnosti Udruženja koja namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima Udruženja, odlukama organa ili ovlašćenih lica Udruženja ili povrede ugled Udruženja mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena u skladu sa Disciplinskim pravilnikom Udruženja, aktima nadležnog nacionalnog granskog saveza i Zakona o sportu.

Udruženja može imati Disciplinsku komisiju koja je nezavisno radno telo Udruženja koji odlučuje o prekršajima utvrđenim Disciplinskim pravilnikom i drugim opštim aktima Udruženja, od strane lica u nadležnosti Udruženja.

Član

Nijedan član Udruženja ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenje svojih prava utvrđenih zakonom ili opštim aktima Udruženja.

IV UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član

Udruženjem upravljaju članovi, na način i pod uslovima određen ovim Statutom.

Član

Organi Udruženja su:

Skupština;

Upravni odbor;

Nadzorni odbor;

Predsednik Udruženja;

Mandat članova organa Udruženja traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv bezbednosti saobraćaja na putevima, nasilnička vožnja, alkohol, napuštanje povređenog lica, ne mogu biti redovni članovi Udruženja.

Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije likvidatora ili funkcije u organima iz stava 1. ovog člana, dok traju pravne posledice osude.

Licu iz stava 4. ovog člana danom pravnosnažnosti presude prestaje članstvo u organu Udruženja u koji je imenovan, odnosno prestaje funkcija organa Udruženja na koju je imenovan.

Član

Na sednicama organa Udruženja obavezno se vodi zapisnik koji obavezno sadrži: ime organa, datum i mesto sednice, vreme početka i završetka sednice, postojanje kvoruma, imena prisutnih i odsutnih, dnevni red, tačan tekst odluka, potpis predsedavajućeg i zapisničara.

1. Skupština

1.1 Sastav, izbor i mandat Skupštine

Član

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu čine redovni članovi Udruženja i delegati pridruženih i zaslužnih članova.

Član

Predsednik Udruženja najkasnije 60 dana pre isteka mandata Skupštine saziva izbornu sednicu Skupštine.

Izbor članova Skupštine vrši se javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova, sa pravom glasa.

Na izbornim sednicama vodi se zapisnik i sačinjava izveštaj o izboru članova Skupštine koji potpisuju Predsednik i zapisničar.

Ukoliko nekom od članova Skupštine prestane mandat pre vremena zbog smrti, ostavke ili razrešenja, članu koji je izabran na njegovo mesto mandat traje do isteka vremena, na koji je prethodni član bio izabran.

Član

Članu Skupštine Udruženja mandat prestaje: smrću, ostavkom ili razrešenjem.

Predsednik Udruženja konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Skupštini usled smrti ili ostavke.

1.2. Redovna Skupština

Član

Redovna sednica Skupštine saziva se najmanje jedanput godišnje.

Predsednik Udruženja je ujedno i Predsednik Skupštine.

Skupštinu saziva Predsednik, ili lice koje on ovlasti.

Poziv sa dnevnim redom dostavlja se članovima Skupštine najskasnije 7 dana pred održavanje sednice Skupštine.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik Udruženja i zapisničar.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

O toku rada Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajući i zapisničar.

Sazivanje i rad Skupštine Udruženja bliže se uređuje Poslovnikom o radupštine Skupštine.

1.3. Vanredna Skupština

Član

Predsednik Udruženja može u svako doba sazvati vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi Udruženja zahtevaju.

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Skupštine najkasnije pet dana pre termina za održavanje sednice skupštine.

Zahtev za sazivanje Skupštine mogu podneti članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i 1/3 od ukupnog broja članova. Predsednik Skupštine je dužan da sazove Skupštinu u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahteva. Od ponošenja zahteva do održavanja sednice Skupštine ne sme u ovom slučaju proći više od 30 dana.

Ako Predsednik Udruženja ne sazove vanrednu sednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ Udruženja, odnosno oni članovi Skupštine koji su tražilu njeno sazivanje. Između podnošenja urednog zahteva za održavanje vanredne Skupštine i vanredne sednice Skupštine ne sme proteći više od 90 dana, a ukoliko su predlog podneli članovi Udruženja, ne sme proći više od 60 dana.

Na dnevnom redu Skupštine iz stava 3. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja prisutnih članova.

Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna Skupština Udruženja ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

1. 4. Nadležnosti Skupštine

Član

Skupština:

1) razmatra, donosi i usvaja:

Statut, izmene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta Udruženja;

godišnje izveštaje o radu Udruženja i njegovih organa;

finansijske izveštaje, završni račun i prihvata revizorske izveštaje;

usvaja izveštaje o realizaciji programa koji se finansira iz javnih sredstava;

dugoročne programe i planove rada i razvoja Udruženja, smernice za njihovo sprovođenje, i izveštaje o ostvarivanju usvojenih programa i planova;

odluku o prestanku rada Udruženja;

odluku o statusnim promenama i promenama pravnog oblika;

odluku o udruživanju u saveze;

odluke po žalbama na odluke Upravnog odbora, ili Predsednika ukoliko za rešavanje po žalbi nije nadležna arbitraža u skladu sa ovim Statutom;

odluku o osnivanju sportskog privrednog društva;

odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom.

2) bira i razrešava

predsednika Udruženja, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati stalna ili povremena radna tela (odbore, komisije i sl.). Odlukom o obrazovanju radnog tela utvrđuje se njegov delokrug i sastav.

1. 5. Odlučivanje Skupštine

Član

Skupština može da radi i odlučuje ako je pristutna većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima kada je zakonom ili obim Stautom drugačije određeno.

U slučaju podeljenog glasanja članova, Predsednik daje odlučujući glas.

Ukoliko pri izboru Predsednika, i članova organa Udruženja u prvom kruga glasanja nije izabran Predsednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran potreban broj, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi Skupštine odlučuje javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

O predlogu odluka članovi Skupštine izjašnjavaju se, po pravilu, javnim glasanjem sa: “za“, “protiv” i kao „uzdržan“.

2. Upravni odbor

2.1. Sastav

Član

Upravni odbor ima od 3 člana.

Predsednik Udruženja je član i predsednik Upravnog odbora po funkciji.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Udruženja, na predlog Predsednika Udruženja, na period od četiri godine.

Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor Udruženja.

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, ili razrešenjem.

Predsednik Udruženja konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Predsednik Udruženja može između dve sednice Skupštine Udruženja izvršiti privremenu zamenu pojedinog člana Upravnog odbora koji ne vrši i/ili nije u stanju da vrši svoje dužnosti, a konačnu odluku donosi Skupština na prvoj narednoj sednici.

2.2. Nadležnosti Upravnog Odbora

Član

Upravni odbor:

utvrđuje predlog Statuta;

predlaže Skupštini finansijske izveštaje;

razmatra podnete godišnji izveštaje o radu Udruženja i njegovih organa;

usvaja finansijski plan;

usvaja opšta akta Udruženja potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruženja, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;

utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;

stara se o sprovođenju programa i planova rada i razvoja Udruženja donetim od strane Skupštine Udruženja;

upravlja imovinom Udruženja;

utvrđuje visinu upisnine i članarine;

bliže uređuje ostvarivanje prava i obaveza članova Udruženja;

izvršava odluke i zaključke Skupštine;

stara se obezbeđenju sredstva za rad Udruženja;

priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine Udruženja;

odlučuje o dodeli priznanja članovima;

odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;

odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;

odlučuje o angažovanju sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, načinima i uslovima njihovog angažovanja;

imenuje i razrešava trenere i druge sportske stručnjake;

utvrđuje visinu zarade radnika koji su stalno zaposleni u Udruženju;

daje saglasnost na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta zaposlenih u Udruženju;

obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Udruženja.

Nakon izrade svakog finansijskog izveštaja, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, izveštaj se dostavlja na usvajanje Upravnom odboru Kluba, koji odluku donosi većinom glasova od prisutnih članova.

Usvojeni finansijski izveštaj Upravni odbor dostavlja Skupštini Kluba na usvajanje, koji izveštaj Skupština usvaja većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Postupak opisan u prethodna dva stava ovog člana primenjuje se i na usvajanje ostalih izveštaja.

Član

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora može obrazovati komisije, savete i radna tela ili imenovati savetnike i angažovati stručna lica za određene oblasti rada. Odlukom o obrazovanju komisije, saveta ili radnog tela, odnosno imenovanju lica utvrđuje se njihov delokrug rada, odnosno sastav.

Rad Upravnog odbora i njegovih radnih tela bliže se reguliše Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

2.3. Sednice Upravnog odbora

Član

Upravni odbor zaseda i odlučuje u sednicama koje saziva Predsednik Udruženja.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a po pravilu najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik Udruženja će, u hitnim slučajevima, sazvati bez odlaganja novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici, koja će se održati najkasnije u roku od nedelju dana, može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova sa pravom glasa, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika.

Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Udruženja punovažna je samo uz saglasnost Skupštine Udruženja.

Članovi Upravnog odbora prilikom odlučivanja dužni su da štite interese Udruženja kao celine.

Predsednik Udruženja određuje svakom članu Upravnog odbora konkretna zaduženja.

3. Nadzorni odbor

Član

Nadzorni odbor je nadzorni organ Udruženja koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Udruženja, kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i redovnog godišnjeg finanskijskog izveštaja Udruženja, njegove stručne službe i nadzor nad zakonitšću rada Udruženja.

Član

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština iz reda članova Udruženja i iz reda eksperata za pojedine oblasti na vreme od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora ni Skupštine Udruženja.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Član

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga najmanje jednom godišnje prilikom usvajanja izveštaja o radu Udruženja.

Član

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.

4. Predsednik Udruženja

Član

Predsednika Udruženja bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Predsednik Udruženja je po funkciji Predsednik, odnosno predsedavajući Skupštine i Predsednik Upravnog odbora Udruženja.

Član

Predsedniku Udruženja prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran: smrću, ostavkom ili razrešenjem.

Predsednik može podneti ostavku Upravom odboru.

U slučaju podnošenja ostavke od strane Predsednika, Upravni odbor će na svojoj prvoj narednoj sednici razmatrati ostavku i, u slučaju njenog usvajanja, izabrati novog v.d.Predsednika sa mandatom do Skupštine.

Predsednik koji je podneo ostavku dužan je da u potpunosti vrši svoja prava i dužnosti do sednice na kojoj se odlučuje o ostavci.

Predlog za razrešenje Predsednika, koji mora biti obrazložen, može podneti najmanje polovina članova Upravnog odbora.

Odluku o predlogu za opoziv donosi Upravni odbor Udruženja većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.

Ukoliko Upravni odbor prihvati predlog i izvrši opoziv Predsednika pristupa se izboru novog Predsednika.

Član

Predsednik Udruženja obavlja sledeće poslove:

predstavlja i zastupa Udruženje;

odgovara za zakonitost rada Udruženja;

odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Udruženju, zaključuje ugovore o radu s zaposlenima u Udruženju i ima u odnosu na zaposleno i radno angažovana lica u Udruženju položaj, odnosno ovlašćenja direktora u pravnom licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

saziva sednice i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora;

brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;

potpisuje sva akta iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;

podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja, koji obuhvata i njegov rad i rad Upravnog odbora;

priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora;

predlaže Skupštini izbor i razrešenje članova Upravnog odbora;

predlaže Skupštini izbor i razrešenje članova Nadzornog odbora;

utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;

obavlja druge poslove određene ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

U slučaju sprečenosti ili duže odsutnosti, Predsednika Udruženja zamenjuje član Upravnog odbora koga on ovlasti.

5. Sukob interesa i zabrana konkurencije

Član

Članovi organa Udruženja dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno prema Udruženju, u skladu sa zakonom i opštim aktima Udruženju.

Predsednik, članovi organa Udruženja i zaposleni ne mogu direktno ili indirektno biti angažovani u konkurentskoj sportskoj organizaciji.

V IMOVINA I SREDSTVA

Član

Udruženje stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

upisnine;

članarine;

prihoda od sopstvenih aktivnosti;

sponzorstva;

donatorstva;

javnih prihoda;

neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;

drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Upravni odbor Udruženja je ovlašćen osloboditi, u potpunosti ili delimično, pojedine kategorije članstva ili pojedine članove obaveze plaćanja upisnine ili članarine.

Zaslužni članovi Udruženja su oslobođeni plaćanja upisnine i članarine.

Član

Objekti i sredstva kojima Udruženje raspolaže i koja stekne predstavljaju njegovu imovinu.

Udruženje odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Udruženje ima račun i preko svog računa posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruženja.

VI JAVNOST RADA

Član

Rad Udruženja je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada Udruženja obezbeđuje se, izdavanjem informacija o radu Udruženja i organa Udruženja i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštavanja.

Udruženje može imati svoje glasilo i Internet sajt (stranicu) u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

Član

Organi i tela Udruženja mogu isključiti ili ograničiti javnost sednice ili skupa, kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode.

Ocenu o stepenu tajnosti podataka i informacija daje Predsednik Udruženja, odgovarajućim pismenim ili usmenim upozorenjem, i određivanjem koji se podaci i informacije smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost svih članova Udruženja i zaposlenih radnika Udruženja je da čuvaju poslovnu i službenu tajnu Udruženja, čak i po prestanku radnog odnosa ili članstva u Udruženja.

Upravni odbor Udruženja će, po potrebi, doneti poseban akt o poslovnoj tajni.

Član

Stavove Udruženja, odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo ovlašćeni funkcioneri Udruženja.

VII OPŠTA AKTA UDRUŽENJA

Član

Opšta akta Udruženja su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Opšta akta Udruženja stupaju na snagu osam dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli Udruženja.

Član

Predlog za promenu Statuta mora biti, osim u hitnim slučajevima, dostavljen članovima Skupštine najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine. U hitnim slučajevima predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine najkasnije dan pred održavanje Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini pismeno najkasnije tri dana pre sednice Skupštine, a u hitnim slučajevima na dan sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Način donošenja Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine

Opšta akta koje donosi Upravni odbor usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Svaki redovni član i svaki organ Udruženja može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja.

Član

Statut i druga opšta akta Udruženja i saveza u koji je udruženje učlanjeno, kao i sportska pravila propisana Zakonom o sportu, neposredno se primenjuju na sve članove udruženja.

Statut i druga opšta akta Udruženja moraju biti u saglasnosti sa Statutom i opštim aktima, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Udruženja i ovog Statuta primeniće se odredbe Statuta.

Član

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u Udruženju moraju biti u skladu sa zakonom opštim aktom Udruženja, a u suprotnom su ništave.

VIII REŠAVANJE SPOROVA

Član

Svi sporovi između Udruženja i članova Udruženja rešavaju se mirnim putem, u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

IX STATUSNE PROMENE

Član

Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština Udruženja, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

X ANTI-DOPING PRAVILA

Član

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom i zabranjen je, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Svi organi i članovi Udruženja su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila Saveza i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Za kršenje anti-doping doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa zakonom.

XI PRESTANAK RADA

Član

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruženja, donetom dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

O donošenju odluke o prestanku rada obaveštava se nadležni registarski organ, radi brisanja iz registra.

U slučaju prestanka rada Udruženja, imovina Udruženja prelazi na Sportski savez Beograda.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaju da važe odredbe Statuta koje je donela Skupština na sednici održanoj 09.12.2015. godine.

Član

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

za Sportsko udruženje „MOTO KLUB BEZBEDNOST”

_______________________________________

predsednik skupštine

Vitomir Golušin